جستجوی ساده دامنه | جستجوی دسته جمعی دامنه

شما می توانید دامنه های موجود خود را به ما انتقال دهید. برای شروع، دامنه های خود را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.net 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.org 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.co 1 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.pro 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.info 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.asia 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.ws 1 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال
.name 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.mobi 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.biz 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.tel 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.eu 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.in 1 850,000 ریال 850,000 ریال 850,000 ریال
.ru 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.tv 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.cc 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.co.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.net.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.org.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.ac.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.gov.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.id.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.sch.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.es 1 850,000 ریال 850,000 ریال 850,000 ریال
.de 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ca 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.mn 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.bz 1 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال
.me 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.cn.com 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.co.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.org.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.me.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.tk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.ml 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.ga 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.cf 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال

انتخاب واحد پول: