جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.net 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.org 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.co 1 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.pro 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.info 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.asia 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.ws 1 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال
.name 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.mobi 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.biz 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.tel 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.eu 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.in 1 850,000 ریال 850,000 ریال 850,000 ریال
.ru 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.tv 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.cc 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.co.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.net.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.org.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.ac.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.gov.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.id.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.sch.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.es 1 850,000 ریال 850,000 ریال 850,000 ریال
.de 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ca 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.mn 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.bz 1 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال
.me 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.cn.com 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.co.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.org.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.me.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.tk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.ml 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.ga 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.cf 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال

انتخاب واحد پول: