جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.net 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.org 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.co 1 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.pro 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.info 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.asia 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.ws 1 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1,800,000 ریال
.name 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.mobi 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.biz 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.tel 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.eu 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.in 1 850,000 ریال 850,000 ریال 850,000 ریال
.ru 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.tv 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.cc 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.co.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.net.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.org.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.ac.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.gov.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.id.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.sch.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.es 1 850,000 ریال 850,000 ریال 850,000 ریال
.de 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ca 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.mn 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.bz 1 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال
.me 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.cn.com 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.co.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.org.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.me.uk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.tk 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.ml 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.ga 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.cf 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال

انتخاب واحد پول: