اطلاعیه مهم درباره تمدید دامنه های CO.

Friday, January 30, 2015


با توجه به اطلاعیه جدید رجیسترار دامنه های  CO.  کلیه کاربرانی که دامنه هایی با پسوند  CO.  دارند، اگر تمایل به تمدید دارند باید  7 روز  قبل از تاریخ انقضا   برای تمدید دامنه خود اقدام کنند در غیر اینصورت به حالت Redemption...

More »


RSS مشاهده فید خبرخوان